Tasikmalaya Suara Independent, Kacaturkeun disalah sahiji Karajaan Galuh, Anu ngaheuyeuk dayeuh dina hamparan palemburan waktu harita teh nya eta dipimpin ku Kanjeung Prabu Barma Wijaya Kusumah. Anjeunna ngagaduhan permaesuri dua, nu kahiji wastana Dewi Naganingrum, anu kadua Nya eta Dewi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktuna, Dewi Pangrenyep ngalahirkeun putra lalaki kasep jeung mulus, dingaranan Hariang Banga.,Tilu bulan ti harita, Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun, samalah di parajian ku Dewi Pangrenyep, putrana sarua lalaki deui, lalaki deui ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing.

Disangka saolah-olah sakanyaho rahayatna mah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saestuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku endog hayam sahiji terus dipalidkeun ka walungan Citanduy.

Mireungeuh kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Dewi Naganingrum, lantaran dianggap geus ngawiwirang nujanteun nujanteun Raja, Pedah ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku  Ki Lengser tapi henteu dipaehan Ku Ki Lengser teh diselongkeun ka leuweung anu jauh ti palemburan dayeuh Galuh.

Ari kandaga nu dipalidkeun tea, nyangsang dina badodon tatahaneun lauk Aki jeung Nini Balangantrang, Barang Aki jeung Nini Balangantrang neang tataheunnana, kacida bungah meunang kandaga teh. Leuwih-leuwih sanggeus kanyahoan yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep pisan, Gancangna carita budak teh dirawu dipangku, dibawa ka lemburna nyaeta Lembur Geger Sunten, sarta diaku anak.

Kocapkeun carita budak teh teupi ka geus gede, tapi masih keneh acan dibere ngaran, hiji poe, budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balangantrang. Nenjo manuk anu alus rupana, nanyakeun ka Aki Balangantrang ngaranna eta manuk. Dijawab ku aki Balangantrang eta teh ngaranna manuk ciung. Tuluy nenjo monyet sibudak teh nanyakeun deui ari sato nukitu naon ngarana ku Aki Balangantrang teh dijawab deui yen sato itu teh ngaranna Wanara. Tah ayeunamah geus nyaho ngaranna dua sato eta teh nuhiji manuk Ciung nu hiji deui Wanara, Jadi ngaran hideup teh ayeunamah Ciung Wanara……. duh rupina carita keudah bersambung kaedisi salajeungna, mangga diantos carita nusalajeungna,

Erry safari /Red. Suara Independent